Credo 148

Wiara zbawiająca, Mat. 8:5-13

Credo 147

Uświęcenie, 1 Piotra 1:13-21

Credo 146

Usynowienie, Galacjan 4:4-5

Credo 145

Usprawiedliwienie, Rzymian 1:16-17

Credo 144

Skuteczne powołanie, Rzymian 8:28-30

Credo 143

Wolna wola, Efezjan 2:1-10

Credo 142

Chrystus Pośrednik, Izajasza 55

Credo 141

Boże przymierze, Izajasza 40

Credo 140

Upadek człowieka, Rzymian 7

Credo 139

Boża opatrzność, 1 Królewski 17

Credo 138

Stworzenie, Ks. Jeremiasza 10:1-16, Westminsterskie Wyznanie Wiary

Credo 137

Odwieczne Boże postanowienie, Efezjan 1:4-6, Westminsterskie Wyznanie Wiary

Credo 136

Bóg i Trójca Święta, Ks. Izajasza 6, Westminsterskie Wyznanie Wiary

Credo 135

Pismo Święte, Rzymian 1,18-32, Westminsterskie Wyznanie Wiary

Credo 134

Wytrwanie świętych, Psalm 138, Kanony z Dordrechtu

Credo 133

Bóg zachowuje swoje dzieci, V Ksiega Mojżeszowa 6,1-9, Kanony z Dordrechtu

Credo 132

Owoce wytrwania wierzących, Rzymian 12,1-2, Kanony z Dordrechtu

Credo 131

Wytrałość w pokusie, List Jakuba 1,2-8, Kanony z Dordrechtu

Credo 130

Pewność zbawienia, Rzymian 8,9-17, Kanony z Dordrechtu

Credo 129

Pewność wiary, Rzymian 8:31-39, Kanony z Dordrechtu

Credo 128

Wytrwanie wierzących jest dziełem Boga, Rzymian 8:28-30, Kanony z Dordrechtu

Credo 127

Zachowanie wierzących przez Boga, Psalm 32, Kanony z Dordrechtu

Credo 126

Grzech wierzących, 1 Jana 1:9, Kanony z Dordrechtu

Credo 125

Wierność Boża, Kanony z Dordrechtu

Credo 124

Wytrwanie Święytych, Kolosan 3:1-10

Credo 123

Środki łaski, Efezjan 4:11-16

Credo 122

Odnowienie wierzącego, Kanony z Dordrechtu

Credo 121

Bezwarunkowa łaska, Rzymian 9:19-24, Kanony z Dordrechtu

Credo 120

Prawdziwa wiara, Efezan 4, Kanony z Dordrechtu

Credo 119

Nowe narodzenie, Ew. Jana 3:1-8, Kanony z Dordrechtu

Credo 118

Co to jest nowe narodzenie?, Jeremiasz 31:31-34, Kanony z Dordrechtu

Credo 117

Bóg nawróci swoich wybranych, Ewangelia wg Jana 6:41-51, Kanony z Dordrechtu

Credo 116

Odpowiedzialność nienawróconych, Ew. Mateusza 22:1-14, Kanony z Dordrechtu

Credo 115

Powołanie przez głoszenie, Ew. Marka 7:31-37, Kanony z Dordrechtu

Credo 114

Bezsilność człowieka, Ew. Łukasza 12:13-31, Kanony z Dordrechtu

Credo 113

Grzech pierworodny, Rzymian 3:9-20, Kanony z Dordrechtu

Credo 112

Upadek w grzech, II Ks. Mojżeszowa / Ks. Wyjścia 3:1-6, 13-16, Kanony z Dordrechtu

Credo 111

Wytrwanie Kościoła, Ew. Mateusza 16:13-18, Kanony z Dordrechtu

Credo 110

Suwerenna wola Boża, Ew. Jana 10:11-18, Kanony z Dordrechtu

Credo 109

Pojednanie z Bogiem, 2 Koryntian 5:17-19, Kanony z Dordrechtu

Credo 108

Moc i znaczenie ofiary Jezusa Chrystusa, List do Hebrajczyków 9:24-28, Kanony z Dordrechtu

Credo 107

Jezus poręczeniem sprawiedliwości i miłosierdzia Bożego, Galacjan 3:1-14, Kanony z Dordrechtu

Credo 106

Dzieci, które zmarły przedwcześnie, Job 40, Kanony z Dordrechtu

Credo 105

Zapewnienie dla wątpiących, List Jakuba 1:2-8, Kanony z Dordrechtu

Credo 104

Bóg nie wybrał wszystkich, Rzymian 9:17-18, Kanony z Dordrechtu

Credo 103

Wybranie i głoszenie, wybranie Boże w Listach Pawła, Kanony z Dordrechtu

Credo 102

V Mojż. 30:15-20, Powt. Prawa 30:15-20, Pewność zbawienia, Kanony z Dordrechtu

Credo 101

Pewność wybrania, 2 Koryntian 13:5-10, Kanony z Dordrechtu

Credo 100

Miłosierdzie Boże, Kanony z Dordrechtu

Credo 99

Efezjan 1:3-6, Miłość Boża, wybranie, Kanony z Dordrechtu

Credo 98

Rzymian 8:28-30, Wybranie, Predestynacja, Kanony z Dordrechtu

Credo 97

Rzymian 12:3, Dar wiary, Kanony z Dordrechtu

Credo 96

Ew. Łukasza 5:1-11, Wiara, Kanony z Dordrechtu

Credo 95

Rzymian 3:9-20, Podsumowanie Ewangelii, Kanony z Dordrechtu

Credo 94

Objawienie 20:11-15, Sąd ostateczny, Belgijskie Wyznanie Wiary, art. 37

Credo 93

Rzymian 13, Państwo, Belgijskie Wyznanie Wiary, art. 36

Credo 92

1 Koryntian 11,17-34, Wieczerza Pańska, Belgijskie Wyznanie Wiary, art. 35

Credo 91

Rzymian 6,1-14, Chrzest, Beligijskie Wyznanie Wiary, art. 34

Credo 90

I Mojż. 9,8-17, Rodz. 9,1-17, Sakramenty, Belgijskie Wyznanie Wiary, art. 33

Credo 89

1 Koryntian 5:1-13, karnośc kościelna, dyscyplina kościelna, Belgijskie Wyznanie Wiary, Artykuł 32

Credo 88

Efezjan 4,11-16, Pastorzy, starsi i diakoni, Belgijskie Wyznanie Wiary, Artykuł 31

Credo 87

Dzieje Apostolskie 20:28-35, Zarządzanie Kościołem, Belgijskie Wyznanie Wiary, art. 30

Credo 86

Jer. 23:16-22, cechy prawdziwego Kosciola, Belgijskie Wyznanie Wiary, Artykuł 29

Credo 85

2 Kor. 8:14-16, Przylaczenie sie do Kosciola, Belgijskie Wyznanie Wiary, Artykuł 28

Credo 84

Efezjan 2:1-11 Katolicki chrześcijański Kościół Kościół powszechny Belgijskie Wyznanie Wiary, Artykuł 28

Credo 83

Hebrajczyków 4,14-16 Wstawienictwo Chrystusa Modlitwa Jezusa Chrystusa za nas Konfesja Belgijska, artykul 26

Credo 82

Ew. Mateusza 5:17-20 Znieszenie prawa ceremonialnego Konfesja Belgijska, artykul 25

Credo 81

Ef. 2:1-10 uświęcenienie i dobre uczynki usprawidliwienie z wiary

Credo 80

Usprawiedliwienie Rzymian 8:1-11