Kim jesteśmy

„Augustinus” jest dziełem, którego celem jest szerzenie Ewangelii Jezusa Chrystusa.

Słowa Ewangelii są posłaniem niosącym wyzwolenie, dzięki którym ludzie błądzący i poszukujący mogą poznać Boga.

Ewangelia wskazuje drogę do prawdziwej jedności z Bogiem, owocem której jest pokój serca.

Prawdziwą Drogą, Prawdą i Życiem jest Jezus Chrystus. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Jezusa Chrystusa.

Fundacja Augustinus nie jest związana z żadnym konkretnym Kościołem, jest natomiast ściśle związana z teologią reformowaną (zwaną także kalwinistyczną).

Pragnieniem „Augustinusa” jest przybliżenie polskim czytelnikom klasycznego, biblijnego nauczania Kościołów Reformacji protestanckiej.

Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. List do Rzymian 1:16-17

Fundacja „Augustinus” jest dziełem holenderskiej Fundacji „In de Rechte Straat” (w skrócie: IRS). Holenderska nazwa fundacji "In de Rechte Straat" oznacza "Na Prostej Ulicy ". Nazwa ta zaczerpnięta została z historii nawrócenia Św. Pawła, który - jak czytamy w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich - po spotkaniu z Panem przebywał w Damaszku, mieszkając na Prostej Ulicy. W języku holenderskim nazwa ta posiada dodatkowe znaczenie i można ją także rozumieć, jako „na właściwej drodze”. Fundacja „IRS” powstała w Holandii, w 1960 roku, założona przez byłego księdza rzymsko-katolickiego (później pastora protestanckiego) - Hermana Heggera. Podobnie jak ks. dr Marcin Luter, a także wielu księży współcześnie, przeszedł on swoistą walkę duchową. Była to walka człowieka, który odkrywszy prawdziwe znaczenie Ewangelii zaczął rozumieć, że sam z siebie nie jest w stanie być sprawiedliwym przed Bogiem; co więcej - wcale nie musi być sprawiedliwy. Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby tej sprawiedliwości względem Boga Ojca dokonać i tylko przez Pana Jezusa Chrystusa człowiek może być sprawiedliwym wobec Boga.

Cele fundacji

Celem Fundacji IRS jest głoszenie Ewangelii wolnej Łaski, tak, jak zostało to określone w dobie Reformacji, między innymi przez Marcina Lutra i Jana Kalwina. Fundacja pragnie przybliżać Ewangelię w szczególności osobom wyznania rzymsko-katolickiego.

Fundacja chce pomóc byłym duchownym rzymskokatolickim, którzy poddając w wątpliwość tradycję i naukę Kościoła Rzymskokatolickiego, podjęli decyzję odejścia od Kościoła Rzymskokatolickiego lub są w trakcie odejścia.

Fundacja realizuje swoje cele przez różne publikacje, upowszechnianie materiałów teologicznych, kontakt osobisty z zainteresowanymi (osobami lub społecznościami).

Fundacja „In de Rechte Straat” kieruje się następującymi zasadami:

Tylko Biblia jest jedynym prawdziwym Słowem Bożym.

Słowo Boże mówi o jednym Pośredniku: Jezusie Chrystusie.

Tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa możemy być zbawionymi i otrzymać przebaczenie grzechów i wieczne życie.

Wszystko, co otrzymujemy od Boga jest z Łaski, czyli beż żadnej naszej zasługi i bez żadnych uczynków na tę Łaskę zasługujących.

Projekty zagraniczne

Fundacja „In de Rechte Straat” (IRS) działa w różnych krajach: Holandia, Belgia, Polska, Hiszpania, Włochy, Kuba. Celem tej działalności jest głoszenie Ewangelię Wolnej Łaski w krajach, gdzie większość mieszkańców jest rzymsko-katolikami.

W Hiszpanii IRS wydaje już od wielu lat magazyn „En la Calle Recta”, który jest wysyłany do wielu czytelników w różnych krajach hiszpańsko-języcznych. Poza tym IRS wspiera pracę ewangelizacyjną w Hiszpanii.

Niedawno fundacja IRS rozpoczęła działalność we Włoszech i w Austrii, gdzie powstaje strona internetowa z literaturą.

Dwadzieścia lat temu były ksiądz katolicki, Pastor Toon Vanhuysse założył zbór protestancki w mieście Tongeren w Belgii.

Fundacja IRS organizuje, we współpracy z lokalnymi zborami, comiesięczne akcje ewangelizacyjne w holenderskim mieście Den Bosch.

W roku 2004 roku Fundacja IRS rozpoczęła swoją działalność w Polsce pod nazwą „Augustinus”. „Augustinus” to także tytuł publikacji trymestralnej, w języku polskim, którą można otrzymać (także zaprenumerować) nieodpłatnie. Pismo to ukazuje się już od szeregu lat, stanowiąc cenne narzędzie formacji w nauczaniu wiary chrześcijańskiej i wiedzy biblijnej. W języku polskim ukazują się miesięczniki, dostępne w wersji elektronicznej, „Credo” i „Słowo”, będąc – kolejno – pismem o charakterze bardziej teologicznym i pomocą kaznodziejską.