Dekalog

V przykazanie Dekalogu

: Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie....

Czwarte przykazanie Dekalogu

Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego…

Trzecie przykazanie Dekalogu

Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego

Drugie przykazanie Dekalogu

Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co...

Prawo Boże - znak łaski

Od początku Prawo jest rzeczą dobrą. W Starym Testamencie jest ono darem, jaki Bóg czyni ludziom.

Pierwsze Przykazanie Dekalogu

Nie będziesz miał innych bogów obok mnie

Różne

Człowiek planuje, ale Bóg kieruje!

Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. (Ks. Przysłów 16:9)

Nie martw się!

Nad wszystkimi zmarwieniami jest niesamowita dobroć Boża.

Studium Biblijne

Ewangelia wg Mateusza 22,34-40

Jezus miał wielu przeciwników, którzy próbowali wykazać niezgodność Jego nauczania z Prawem Bożym.

List Jakuba 2,14-26

W czasach Jakuba istniał taki sam problem jak obecnie: wielu wyznaje ustami, że są chrześcijanami, ale w ich życiu tego...

II Mojżeszowa 20,7

Drugie przykazanie mówi o ograniczaniu Boga, trzecie natomiast o próbie manipulowania Bogiem, lub używaniu Go dla własnych korzyści.

V Księga Mojżeszowa 5,12-15

Czwarte przykazanie o sabacie zawiera właściwie dwa nakazy: nakaz odpoczynku i nakaz pracy. Przykazanie mówi nam o obowiązku wykonywania pracy...

List do Efezjan 6,1-4

W tym fragmencie Apostoł Paweł dostosowuje etykę chrześcijańską do sytuacji rodzinnej

Wiara

Dobre uczynki

Wiemy, że wszelkie rozważania o wierze powinny prowadzić do praktycznego potwierdzania tej wiary, ponieważ wszelka doktryna wiary jest „doktryną praktyki”....

Dzieła wiary

Wiemy, że wszelkie rozważania o wierze powinny prowadzić do praktycznego potwierdzania tej wiary, ponieważ wszelka doktryna wiary jest „doktryną praktyki”....

Życie chrześcijańskie

Szacunek do krzywdzących rodziców

Czy muszę szanować rodziców, jeśli zostałem maltretowany lub wykorzystany przez nich?