Biblia

Sprawiedliwość i miłosierdzie Boże

W Biblii, sprawiedliwość nie jest zależna od wynagrodzenia; zawsze zawiera pewną relację, działanie zgodne z pewną normą.

Natchnienie Pisma Świętego

Objawienie Boże, którego dostąpili nieliczni uprzywilejowani nie było dla nich samych wyłącznie. Od samego początku miało ono być przekazane.

Autorytet Biblii

Jeżeli Biblia jest Słowem Bożym, to naturalną konsekwencją tego faktu jest jej pozycja autorytetu niezależnie od postawy, jaką wobec niej...

Dekalog

Postawa wobec Prawa Bożego

Kiedy czytamy Ewangelie wyraźnie zauważamy, że Jezus był zgorszony legalistyczną dewiacją Prawa, którą znalazł w Narodzie Wybranym.

X Przykazania Dekalogu

Oto doszliśmy do dziesiątego przykazania, ostatniego przykazania Dekalogu, które czytamy w Starym Testamencie dwukrotnie: najpierw w rozdziale 20 II Mojżeszowej/Wyjścia,...

IX Przykazania Dekalogu

IX Przykazanie znajduje się w 2 Księdze Mojżeszowej/Wyjścia 20,16: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Zasada ta dotyczy wszystkich...

VIII Przykazanie Dekalogu

Na pierwszy rzut oka określenie „nie kradnij” nie sprawia większego problemu. Instynktownie kojarzymy ten zakaz z działaniem mającym pozbawić kogoś...

VII Przykazanie Dekalogu

Cudzołóstwo to temat, wokół którego dzisiaj narosło wiele tabu. Często padają słowa: nie mówmy o tym, bo to temat uznany...

VI Przykazanie Dekalogu

VI przykazanie - Nie zabijaj wydaje się oczywistością. Na pierwszy rzut oka, przykazanie to wydaje się być skierowanym tylko do...

V przykazanie Dekalogu

: Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie....

Czwarte przykazanie Dekalogu

Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego…

Trzecie przykazanie Dekalogu

Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego

Drugie przykazanie Dekalogu

Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co...

Prawo Boże - znak łaski

Od początku Prawo jest rzeczą dobrą. W Starym Testamencie jest ono darem, jaki Bóg czyni ludziom.

Pierwsze Przykazanie Dekalogu

Nie będziesz miał innych bogów obok mnie

Jezus Chrystus

Pan zmartwychwstał!

Pan Zmartwychwstał! Takie jest zwiastowanie Paschalne - co roku - w Święta Wielkiej Nocy. Zastanówmy się, jaki jest jego sens...

Powtórne przyjście Chrystusa

Katechizm Heidelberski w swoim rozważaniu na 19 niedzielę, podkreśla, że życie jest przeniknięte wszelkiego rodzaju trudnościami; żyć nie jest czymś...

Jezus, nasz Pan

Biblia naucza nas o Bogu, który wyraża nieustannie głęboką troskę o zbawienie ludzkości.

Chrystus: Prorok, Kapłan, Król

Jego imię brzmiało Jezus, natomiast tytuł - Chrystus. Imię Jezus mógł nosić każdy izraelski chłopiec, mężczyzna. Jezus, stojąc przed Sanhedrynem...

Katechizm Genewski

Siódma Niedziela

Stwierdzenie „Jezus Chrystus jest jedynym Synem Bożym” to nie tylko podkreślenie wagi imienia samego Chrystusa.

Szósta Niedziela

Poniżej proponuję kilka refleksji, bardzo luźnych, mających zachęcić do wejścia w głębię nauczania tego nurtu wiary, którego głosicielem i gorącym...

Szósta Niedziela

Poniżej proponuję kilka refleksji, bardzo luźnych, mających zachęcić do wejścia w głębię nauczania tego nurtu wiary, którego głosicielem i gorącym...

Piąta Niedziela

W sensie chrześcijańskim nie można mówić o Bogu „samym w sobie”, jak tylko wcześniej zrozumiawszy Jego łaskawość, dzięki której stał...

Czwarta niedziela

Nie możemy poznać Boga w samej Jego istocie, ale Bóg daje nam się poznać w świecie stworzonym. Aby jednak uniknąć...

Trzecia Niedziela

Kalwin w swoim podziale Apostolskiego Wyznania Wiary nie jest i nie stara się być innowatorem - idzie za przykładem klasycznej...

Druga Niedziela

Znaczenie treści słowa „zaufanie” pochodzi z języka łacińskiego, w którym „fiducia” była rzymskim terminem prawnym.

Kościół

Wieczerza Pańska w tradycji protestanckiej

Sakrament Wieczerzy Pańskiej, Komunia, bądź po prostu Wieczerza Pańska – to drugi z dwóch sakramentów, jakie są sprawowane w Kościołach...

Chrzest dzieci w tradycji reformowanej

Znanym jest fakt, że niektóre Kościoły protestanckie nie uznają ważności i odrzucają praktykę Chrztu dzieci osób wierzących i wymagają, aby...

Sakramenty

Jest powszechnym, dostępnym dla wszystkich doświadczeniem, że gest połączony ze słowem potwierdza wypowiedziane słowo, daje mu więcej wyrazu, więcej siły...

Modlitwa

Chleb Ducha

Proszenie Boga o nasz chleb powszedni (nie tygodniowy, miesięczny, czy roczny) jest także sposobem, byśmy skoncentrowali się na elementach naszego...

Chleb każdego dnia

Wszyscy, którzy mamy jakąś odpowiedzialność „instytucjonalną” w życiu cywilnym, czy kościelnym, ale także w ramach naszych relacji rodzinnych, zachęcamy do...

Protestantyzm

Patriotyzm praktyczny

Jaka jest nasza „patriotyczna” postawa wobec życia i pracy? Protestantyzm, w swej historii, poddał tę kwestię znaczącej refleksji.

Protestantyzm a demokracja

Demokracja oznacza rządy ludu (gr. demos). Oczywiście, nie każde „rządy ludowe” (co świetnie znamy z naszej własnej historii) są same...

Główne zasady Reformacji

Zapoznajmy się z podstawowymi zasadami programowymi Reformatorów. Klasyczne podręczniki teologów Reformacji rozróżniają dwie główne kolumny wiary i duchowości protestanckiej:

Początki Reformacji

Kiedy poddajemy rozważaniom wydarzenia związane z powstaniem w Kościele ruchu, zwanego później Reformacją, szereg osób

Dyscyplina kościelna i jej znaczenie

W życiu religijnym reformowanych (pamiętajmy przy tym, że pojęcie życie religijne dla protestantów obejmowało całość funkcjonowania, nie ograniczając się do...

Człowiek Reformacji

Reformacja kalwińska, będąc odkryciem na nowo Ewangelii, Dobrej Nowiny o łasce Bożej, prowadzącej do pokoju ducha i wolności chrześcijańskiej, niosła...

Protestantyzm jest stanem ducha

Tam, gdzie spodziewanoby się wyłącznie surowego kontestowania stanu Kościoła, od roku 1517 można spotkać protestantyzm mówiący „tak, ....ale .....”:

Różne

Grzech w Biblii

Dobroć Boga Jedynego, który wciąż szuka człowieka, aby go zbawić, stanowi podstawowy temat całości Pisma Świętego.

Człowiek w Biblii

Dla właściwego rozumienia całości tematyki, wydaje się niezbędnym poddać uważnej i odważnej analizie przekaz biblijny dotyczący człowieka, rozważyć jak Słowo...

Ewangelia w Starym i w Nowym Przymierze

Ewangelia jest święta, ponieważ jest całkowicie unikalna, nie można jej porównać, ani też potwierdzić jej prawdy na podstawie innych źródeł....

Kryzys w rozumieniu Biblii

Bardzo często (może coraz częściej…) mówi się, pisze, o różnego rodzaju kryzysach wstrząsających naszym życiem, zarówno indywidualnym, jak i wspólnotowym....

Zesłanie Ducha Świętego

A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego...

Wniebowstąpienie Pańskie

I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu.

Czy Koronawirus jest karą Bożą?

Obecna pandemia koronawirusa stanowi niewątpliwe niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia. Niektórzy porównują ją przesadnie z pandemią dżumy, która spowodowała w...

Spójrzcie na ptaki niebieskie…

Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje,...

Wielkanoc: pusty grób …

W późnośredniowiecznej Europie niezwykle popularne było budowanie kopii kaplicy grobu Jezusa Chrystusa. W tym okresie ważną rolę w życiu wiernych...

Wielki Piątek

Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: Pragnę. A stało tam naczynie pełne octu;...

Ty jesteś pomocą moją i wybawieniem moim!

Dom Biblijny w Görlitz jest jednym z najpiękniejszych i najważniejszych zabytków renesansowych w Niemczech. Fasada przypominająca pałacową, zawiera dziesięć pięknych...

Kto zaufał Bogu, dobrze zbudował

Na dwóch kamienicach na görlitzkiej starówce znajdujemy nastepujący tekst: Kto zaufał Bogu, dobrze zbudował

Człowiek planuje, ale Bóg kieruje!

Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. (Ks. Przysłów 16:9)

Nie martw się!

Nad wszystkimi zmarwieniami jest niesamowita dobroć Boża.

Studium Biblijne

I Koryntian 11,23-29

W I wieku n.e. wspólne posiłki świąteczne były bardzo popularne, odbywały się często w kontekście kultu, ale nie tylko. Istniał...

Kolosan 2,8-16

Obrzezanie było nierozerwalną częścią tożsamości Izraela jako narodu Bożego; bez fizycznego obrzezania nie można było należeć do ludu Bożego.

Ks. Rodzaju 9,8-17

Bóg stworzył świat i wszystko było bardzo dobre. Niestety człowiek grzesząc zbuntował się przeciwko swemu Stwórcy, co spowodowało zepsucie i...

List do Galataów 3,6-29

Po przypomnieniu bieżących wydarzeń, Paweł odwołuje się do Pisma. Działanie Ducha Świętego, który prowadzi w czasie obecnym oraz dane wynikające...

2 Koryntian 5,17-21

Tekst rozpoczyna się mocnymi, uderzającymi słowami. Dosłownie po grecku brzmi to następująco: jeśli ktoś w Chrystusie: nowe stworzenie!! Apostoł chce...

Objawienie 21:1-8

Po rozdziałach księgi Objawienia zawierających przerażające wizje i sąd, następuje piękna, niesamowita wizja: całkowite odnowienie wszystkiego, a potem (w rozdz....

1 Koryntian 12:12-27

Apostoł Paweł chce wyjaśnić, czym jest Kościół i aby to uczynić korzysta z metafory ciała. Metafora ciała była doskonale znana...

Rzymian 6:1-11

W poprzednim rozdziale Apostoł Paweł mówił, że im więcej jest grzechu, tym więcej jest łaski (Rzymian 5,20-21). Ktoś mógłby na...

Rzymian 3:21-31

„Jesteśmy zbawieni dzięki naszym dziełom, dzięki mocy naszej dobroci i naszej uczciwości, zbawieni dzięki naszej pobożności i długości naszych modlitw,...

List do Hebrajczyków 4,14-16

Jezus nazwany został arcykapłanem. Kim był arcykapłan? W czasach Starego Testamentu wielu kapłanów posługiwało w świątyni w Jerozolimie. Ich zadaniem...

Ewangelia wg Łukasza 13, 22-30

Jezus mówi, że brama, przez którą należy przejść, aby być zbawionym jest wąska! Szokujące, jak to się ma do dobroci...

Rzymian 4:9-24

Bardzo często słyszy się słowa krytyki, w niektórych sytuacjach wręcz wyrażające zgroszenie, że „ci straszni kalwiniści wierzą w przerażającą naukę...

List Jakuba 3,1-12

Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. 2 Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu...

Rzymian 5,12-21

Ten znany, choć nieczęsto komentowany fragment piątego rodziału listu do Rzymian Apostoła Pawła ukazuje nam niezwykłą wagę relacji, zależności pomiędzy...

Rzymian 8,15-17

W Starym Testamencie rzadko spotykamy teksty, w których Bóg nazywany jest w sposób dosłowny Ojcem. Natomiast Pan Jezus często mówi...

Rzymian 8,26-30

Bez wątpienia słyszeliśmy wielokrotnie, że modlitwa jest warunkiem prawdziwej pobożności. Ale wiemy także, że modlitwa będąca wyrazem naszej relacji z...

Rzymian 5,7-13

Są to słowa Apostoła Pawła do Rzymian i do tych wszystkich, którzy byli i są czytelnikami tego listu, począwszy od...

Rzymian 1:16-17

Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka,...

Ew. Marka 12,28-34

Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana Boga swego.. – to pierwsze i podstawowe przykazanie, które określa...

Ew. wg Marka 10:1-12

Jezus znajduje się akurat w drodze do Jerozolimy, gdy faryzeusze zadają mu pytanie dotyczące rozwodu, mając na celu pokuszenie Go,...

Ew. Mateusza 5:21-26

Powyższy tekst stanowi część tak zwanego Kazania na Górze. Jezus nie naucza, jak niektórzy sądzą, że Prawo Mojżeszowe już nie...

Ew. Jana 14:8-14

Uczniowie już około trzech lat, chodzą z Jezusem, już wiele słyszeli i dużo widzieli. Powinni Go znać lepiej niż ktokolwiek...

Ew. wg Mateusza 18,21-35

Przypowieść o złym słudze

Ew. Mateusza 1, 18-25 i 16, 13-18

Pewnego dnia, prawie 2000 lat temu, w Palestynie, miało miejsce najważniejsze wydarzenie w historii ludzkości.

1 Piotra 2:9

Wy jednak jesteście potomstwem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem wykupionym, abyście opowiadali o cnotach Tego, który was wezwał z...

Ks. Rodzaju 12:1-10

Jednym z klasycznych pytań paleontologii jest to o różnicę między istotą ludzką a zwierzęciem. Jedni mówią, że dar słowa jest...

Ew. Marka 9:14-29

W sposób całkowicie zrozumiały w powstałej sytuacji (w poczuciu ich niezdolności, niemocy pomocy proszącemu o nią), uczniowie pytają Jezusa: Dlaczego...

Księga Izajasza 25:6-9

Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa,...

Ew. Łukasza 11:5-13

Uczniowie poprosili Jezusa, aby ich nauczył, jak się modlić. Jako odpowiedź Jezus nauczył ich modlitwy znanej, jako Ojcze Nasz

Ks. Izajasza 1:16-20

A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych...

Ks. Powt. Prawa 25,13-16

Bóg jest Stworzycielem, co znaczy, że jest jednocześnie ostatecznym Właścicielem wszystkiego, co istnieje.

Ewangelia wg Mateusza 25, 31-46

Przypowieść ta jest jednym z tekstów fundamentalnych, służących do podkreślenia ważności jak najbardziej konkretnego zaangażowania chrześcijanina w jego życiu.

List do Rzymian 8,31-39

Chrystus pozostaje wciąż z nami. On, który wstąpił do nieba, „siedzi po prawicy Ojca” jak powiada Apostolskie wyznanie wiary, jest...

Ewangelia według Marka 16,1-8

Czego dowiadujemy się o wydarzeniach tamtej nocy i poranka na Górze Oliwnej z opowiadania podanego przez Marka Ewangelistę?

Ewangelia wg Mateusza 22,34-40

Jezus miał wielu przeciwników, którzy próbowali wykazać niezgodność Jego nauczania z Prawem Bożym.

List Jakuba 2,14-26

W czasach Jakuba istniał taki sam problem jak obecnie: wielu wyznaje ustami, że są chrześcijanami, ale w ich życiu tego...

II Mojżeszowa 20,7

Drugie przykazanie mówi o ograniczaniu Boga, trzecie natomiast o próbie manipulowania Bogiem, lub używaniu Go dla własnych korzyści.

V Księga Mojżeszowa 5,12-15

Czwarte przykazanie o sabacie zawiera właściwie dwa nakazy: nakaz odpoczynku i nakaz pracy. Przykazanie mówi nam o obowiązku wykonywania pracy...

List do Efezjan 6,1-4

W tym fragmencie Apostoł Paweł dostosowuje etykę chrześcijańską do sytuacji rodzinnej

Wiara

Usprawiedliwienie

Jezus Chrystus został uczyniony grzechem dla nas, abyśmy stali się w Nim sprawiedliwością Bożą (2 Koryntian 5,21). Oczywiście, słowa wypowiedziane...

Duch Święty

Doświadczenie ze spotkań, z dyskusji o sprawach wiary wskazuje, że w większości przypadków istnieją duże trudności w rozumieniu Osoby i...

Powtórne przyjście Jezusa

Katechizm Heidelberski w swoim rozważaniu na 19 niedzielę, podkreśla, że życie jest przeniknięte wszelkiego rodzaju trudnościami; żyć nie jest czymś...

Wniebowstąpienie

Należy dokonać rozróżnienia pomiędzy wniebowstąpieniem Chrystusa i Jego uwielbieniem. Wniebowstąpienie Chrystusa mówi o Jego powrocie do nieba w Jego ciele...

Zmartwychwstanie

Jezus umarł na krzyżu. Umarł prawdziwie, został pogrzebany, ale zmartwychwstając powrócił do życia. Biblia informuje nas o tym, że wielu...

Nasz Zbawiciel

Wiemy już, że wszyscy ludzie są grzesznikami i że Bóg karze za grzechy. Ta kara będzie tak straszna, że istnienie...

Trzy błędne drogi

Może kiedyś, będąc dzieckiem, zabłądziłeś... Czułeś się wtedy strasznie i nie mogłeś doczekać się chwili, kiedy znowu będziesz z rodzicami...

Wybaczenie a wejście do Królestwa Niebieskiego

Dla tych, którzy wierzą w Boga jedynego, jest wielkim pragnieniem by wejść do Królestwa Niebieskiego/Bożego i wyobrażają sobie jak tam...

Wybaczenie Boże i jego aspekty

W poniższym rozważaniu chcemy przypomnieć główne aspekty wybaczenia, takiego, jakim jest ono zaprezentowane w Nowym Testamencie.

Duch Święty

Doświadczenie ze spotkań, z dyskusji o sprawach wiary wskazuje, że w większości przypadków istnieją duże trudności w rozumieniu Osoby i...

Usprawiedliwienie

Jezus Chrystus został uczyniony grzechem dla nas, abyśmy stali się w Nim sprawiedliwością Bożą (2 Koryntian 5,21). Oczywiście, słowa wypowiedziane...

Dobre uczynki

Wiemy, że wszelkie rozważania o wierze powinny prowadzić do praktycznego potwierdzania tej wiary, ponieważ wszelka doktryna wiary jest „doktryną praktyki”....

Dzieła wiary

Wiemy, że wszelkie rozważania o wierze powinny prowadzić do praktycznego potwierdzania tej wiary, ponieważ wszelka doktryna wiary jest „doktryną praktyki”....

Życie chrześcijańskie

Norma etyczna?

Żyjemy w czasach, gdy wielu nie lubi, czasami wręcz nie akceptuje słów „doktryna”, „nauczanie”.

Etyka protestancka

Etyka protestancka, jako zaangażowanie ku dobru wspólnemu, dobru w tym świecie - zaangażowanie polityczne, a etyka protestancka.

Powołanie i zaangażowanie

Nie jest dla nikogo z nas odkryciem stwierdzenie złożoności współczesnego świata, komplikacja targających nim dramatów. Ale to właśnie w tej...

Dobre uczynki

Pismo Święte wyraźnie głosi, że poleganie na uczynkach jako podstawie zbawienia jest fałszywe i daje fałszywą nadzieję:

Śmierć

Śmierć jest końcem życia, taka jest jej najprostsza i najpopularniejsza definicja. A jednak, jak uczy Słowo Boże, w dobrym świecie...

Odrzućmy kłamstwo

Prawa współczesne dotyczące krzywoprzysięstwa opierają się o pojęcie kładące nacisk na mówienie prawdy. Duch IX Przykazania Dekalogu nie zatrzymuje się...

Nasze uczynki

Może wydać się wam to banalne, ale rozważanie tego problemu było jednym z elementów centralnych, które pobudziły pierwszych Ojców Reformacji...

Życie jest walką ze złem

Nie sposób nie zauważyć, że istnieje związek między obserwowalnym we współczesnym nam otoczeniu chęć usuwania z realiów życia sobie

Nie wódź nas na pokuszenie

Warto zauważyć, że w ostatnich latach szczególnie nabrała kolorów dyskusja wokół słów z Modlitwy Pańskiej: „i nie wódź nas na...

Wybaczenie Boże i ludzkie

Wybaczenie/przebaczenie komuś jego win wobec nas…. Tak wiele jest domen w naszym życiu, które są z nim związane…

…I my odpuszczamy naszemu winowajcy?...

W 11 rozdziale Ewangelii według Łukasza, gdzie uczniowie Jezusa, odwołując się do nauczania Jana, które ten dał swoim uczniom, zwracają...

Biblia a patriotyzm

Dla wielu chrześcijan cele państwa i cele Boga są podobne, dlatego patriotyzm jest obowiązkiem chrześcijańskim. Inni natomiast podkreślają, że chrześcijanie...

Patriotyzm protestancki

Czy protestantyzm jest patriotyczny? Czym jednak jest patriotyzm?

Życie w wierze

Słowo wiara (hebr. emet lub emuna, greckie pistis) ma w Biblii, podobnie w jak naszym języku codziennym różne znaczenia.

Wzajemna odpowiedzialność wierzących

VIII Przykazanie jest ściśle związane z ludzkim poczuciem odpowiedzialności za życie drugiego człowieka, za to, co z tym życiem się...

Nie cudzołóż… Czy warto walczyć?

Cudzołóstwo jest kłamstwem wobec osoby, z którą wiąże nas przymierze małżeństwa, ale także wobec naszego własnego ciała (1 Kor 6,18)....

„Nie zabijaj” i relacja z Bogiem

Czcij ojca swego i matkę swoją

Jednym z istotnych problemów naszej cywilizacji jest problem właściwej relacji z tymi, którzy są nam najbliżsi.

Etyka postu

Zwłaszcza w pierwszym okresie swojej historii Kościół chrześcijański naśladował – w praktyce postów – Chrystusa.

Wartość postu

U podstaw proponowanego - w bieżącym numerze - rozważania o poście stoi teza: odłożenie nieco na bok ziemskiej żywności lub...

Życie w Kościele

Kiedy czytamy, czy recytujemy słowa tzw. Apostolskiego wyznania wiary, padają słowa „Wierzę w święty Kościół powszechny”.

Szacunek do krzywdzących rodziców

Czy muszę szanować rodziców, jeśli zostałem maltretowany lub wykorzystany przez nich?